2410256421 | info@efeel.gr

Ε.Φ.Ε.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1ο

 • ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Ιδρύεται με έδρα τη Λάρισα σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΠΈΝΛΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».
 • Το Σωματείο έχει ιδία σφραγίδα στρογγυλού, η οποία φέρει στο μέσο το χρόνο ίδρυσης και το σήμα ΕΦΕΕΛ και περιμετρικά φέρει την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΆΡΙΣΑΣ».
 • Πάντα τα έγγραφα του σωματείου είναι έγκυρα εφόσον φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου κατά το καταστατικό οργάνου και την σφραγίδα αυτού. Επίσης τα έγγραφα του σωματείου φέρουν υποχρεωτικά το παραπάνω έμβλημα του σωματείου.
 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ του σωματείου είναι η συσπείρωση όλων των μελών με στόχο την μελέτη για την ηθική, επαγγελματική και υλική εξύψωση των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η μελέτη για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του φοροτεχνικού – λογιστή η προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για την θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων από την Πολιτεία, η συμμετοχή των μελών του στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και απόκτηση δικαιωμάτων που η EOK παρέχει στην Πολιτεία σαν μέλος της, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών του σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του «Έλληνα φορολογουμένου και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογούσας το Σωματείο να έχει συνεργασία με πολιτιστικούς Και φορείς εντός και εκτός Ελλάδος και να επιδιώκει την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πολιτική – κομματική δραστηριότητα στους κόλπους του Σωματείου είναι απαγορευμένη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά :

α) Με την εγγραφή στο σωματείο όλων των φοροτεχνικών λογιστών του Νομού Λάρισας που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος για να καταστούν μέλη αυτού.

β) Με τη συνεχή και συντονισμένη ενημέρωση των μελών με έντυπα, διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και με κάθε τρόπο που ήθελε κριθεί πρόσφορος για την εξύψωση της επαγγελματικής διάκρισης των μελών.

γ) Με την ανάληψη επιμορφωτικών προγραμμάτων και με την συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από την ΕΟΚ με σκοπό τις επιχορηγήσεις και απολαβή δικαιωμάτων που η ΕΟΚ παρέχει στην Πολιτεία σαν μέλος της.

δ) Με την ανάπτυξη Κάθε είδους συνεργασίας με τις ομοειδείς ενώσεις της Ελλάδος Και της EOK και η οποία συνεργασία θα αποβλέπει στην γενικότερη ανύψωση και εμπέδωση του επαγγέλματος.

ε) Με την αγωνιστική κινητοποίηση των μελών και με συνεργασία με ομοειδή σωματεία της Ελλάδος, την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου της συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης και δράσης των μελών.

στ) Με την συγκρότηση επιτροπών, μελέτης Και επεξεργασίας των επαγγελματικών προβλημάτων των μελών, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, την οργάνωση διαλέξεων ομιλιών, εκδρομών, παραστάσεων καθώς και κάθε μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας.

ζ) Με την αναφορά στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τις εργασιακές και γενικότερα τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ • ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 • Μέλη του Σωματείου εγγράφονται όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του φοροτεχνικού ως επαγγελματία φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

Στο σωματείο μετέχουν μόνο τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει το 18′ έτος της ηλικίας τους και διατηρούν το επαγγελματικό τους γραφείο στην περιοχή του Ν. Λάρισας.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν οι υπεύθυνοι λογιστηρίων ΑΕ. Και Ε.Π.Ε. εφόσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται με άλλο άσχετο με το επάγγελμα του φοροτεχνικού. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εγγραφή μέλους θα επιλύει η πρώτη μετά την υποβολή αίτησης τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση. Το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια και να ζητήσει εγγραφή.

 • Τα παραπάνω μέλη αποδέχονται πλήρως τις αρχές του Σωματείου και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του.
 • Μέλος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το Σωματείο χάνει την ιδιότητα του μέλους από την ημέρα που η παραίτηση του ανακοινωθεί.
 • Δεν δύναται να εγγραφεί ως μέλος και ανεξάρτητα εάν πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος οποιοσδήποτε είναι εγγεγραμμένος σε άλλο όμοιο Σωματείο της Ελλάδος.
 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να γραφεί ένας λογιστής φοροτεχνικός ως μέλος του Σωματείου και εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αίτηση εγγραφής του μητρώο μελών και να δηλώνει:

α) Ότι εργάζεται ως φοροτεχνικός λογιστής λειτουργώντας λογιστικό γραφείο ή είναι υπεύθυνος λογιστηρίου που σαν κύρια απασχόληση του έχει φοροτεχνικές εργασίες.

β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού ότι αποδέχεται τις             νομικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να προσκομίζει επικυρωμένη φωτοτυπία βεβαιώσεως επαγγέλματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα αναγνωρίζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία.

δ) Η κατατιθέμενη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος εγγραφής και μιας ετήσιας εισφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου με απόφαση που πρέπει πάρει στην πρώτη συνεδρίαση του από την υποβολή της αίτησης είτε αποδέχεται αυτήν και εγκρίνει την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο μητρώο του Σωματείου είτε την απορρίπτει αιτιολογημένα.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης δεν έχει γνωστοποιήσει την η του για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο αυτό :

 • Για δικαίωμα εγγραφής ορίζεται με το παρόν στο ποσό των 15 ευρώ.
 • Την εισφορά των μελών που καθορίζεται ετησίως στο ποσό των 80 ευρώ και θα καταβάλλεται εντός εξαμήνου από την εγγραφή ως μέλους. Θα δύναται όμως να αυξάνεται η ετήσια εισφορά ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά το τέλος του προηγουμένου έτους.
 • Έκτακτες εισφορές τις οποίες θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση για την καλύτερη επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών του Σωματείου και οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάθε χρόνο το διπλάσιο των ετήσιων τακτικών εισφορών.

Πόροι επίσης του Σωματείου θα αποτελούν οι χρηματικές εισφορές, τα τακτικά έσοδα, Τόκοι, τυχόν πρόσοδοι από κτηματική περιουσία.

 • Οι τυχόν δωρεές, κληροδοσίες ως και κάθε νόμιμο έσοδο που θα στο ταμείο.
 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαίωμα ελέγχου και κριτικής στις γενικές Συνελεύσεις. Επίσης έχουν δικαίωμα ενημέρωσης για όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.

 • Τα μέλη εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και σαν τέτοια θεωρούνται αυτό που δεν οφείλουν στο Σωματείο μέχρι την 30η Ιουνίου τις συνδρομές του προηγούμενου έτους και από μηνός Ιουλίου τις συνδρομές του τρέχοντος έτους δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εξελεγκτική Επιτροπή να προκαλούν την σύγκληση εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων υπό τους περιορισμούς του παρόντος και να υπογραφούν το βιβλίο περιουσιών της Γεν. Συνέλευσης.

Δικαιούνται επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα εκλογής για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε αρκεί να υποβάλλει αίτηση «διαγραφής» του ή δήλωση αποχώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρείται δε διαγραμμένος από την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση. Μέλος που καθυστερεί την πληρωμή της τακτικής ετήσιας μηνιαίας εισφοράς του περισσότερο από 6 μήνες διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί να επανεγγράψει το μέλος μόλις καταβάλλει τις καθυστερούμενες εισφορές του.
 • Μέλη που απειθαρχούν στις αρχές του παρόντος καταστατικού και προβαίνουν σε πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς του Σωματείου και στα συμφέροντα των μελών διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού πριν κληθούν σε απολογία.
 • Τα διαγραφέντα μέλη υποχρεούνται να παραδώσουν την κάρτα μέλους και την σφραγίδα τους μόλις διαγραφούν από τον Σύλλογο.
 • Τα μέλη που διαγράφηκαν για τους παραπάνω λόγους μπορούν να προσφύγουν με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και το οποίο υποχρεούται να φέρει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική θέμα αυτό για ανάκληση της διαγραφής. Η Γενική Συνέλευση εξετάζοντας την αίτηση και όλα τα σχετικά στοιχεία αποφασίζει οριστικά. Πριν όμως προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην διαγραφή του μέλους του Σωματείου για τους παραπάνω λόγους υποχρεούται να κάνει έγγραφη σύσταση στο μέλος να σταματήσει τις παραβιάσεις.

7) Τα μέλη υποχρεούνται να εκπληρούν ανελλιπώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλος όμως που καθυστερεί τις τακτικές εισφορές του δεν μπορεί να παίρνει μέρος και να ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός εάν εξοφλήσει την οφειλή του πριν αρχίσει η Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της σύστασης στα μέλη του που αδικαιολόγητα καθυστερούν τις εισφορές τους.

8) Τα μέλη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με το Καταστατικό για τα συμφέροντα των συναδέλφων, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της Διοίκησης και στις έγγραφες εντολές του.

Επίσης, υποχρεούνται να υπογράφουν βιβλίο παρουσιών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 3 χρόνια και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου με μυστική ψηφοφορία δια ενιαίου ψηφοδελτίου, μεταξύ των ταμειακώς εντάξει μελών που έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και τις από το Καταστατικό και το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εκλογές κατά συνδυασμούς αποκλείονται.

Κατά την αυτή εκλογή από το σύνολο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται και τα αναπληρωματικά μέλη κατά την απόλυτη σειρά επιτυχίας. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρούν τα τακτικά εάν απουσιάζουν ή εμποδίζονται στην άσκηση των καθηκόντων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

α) Μητρώο μελών

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

2) Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 1η  Ιανουαρίου και λήγει 31η  Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών,

2) Το Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ

 • Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

Εκλέγει τους αντιπροσώπους του Σωματείου για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ή οποιαδήποτε άλλη ανωτέρω οργάνωση, στην οποία θα υπάγεται και τους αντικαθιστά, αποφασίζει δε για τη συμμετοχή του Σωματείου και την εκπροσώπηση του στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 • Η Γενική Συνέλευση των μελών που συνέρχεται τακτικά χρόνο κατά μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο,εκτός εάν κατά το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου που εποπτεύει και ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική επιτροπή.

Ειδικότερα :

α) Διενεργεί στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις το Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

γ) Προκηρύσσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Σωματείου εντός 30 ημερών από την ημέρα σύγκλησης της.

δ) Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.

στ) Αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή μέλους.

ζ) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου.

η) Αποφασίζει την διάλυση του Σωματείου.

θ) Συζητάει και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

Ι) Κάθε τρίτο έτος διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και πάντα μέσα σε 30 ημέρες από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη ή την ζητήσουν για ορισμένα θέματα εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/3 των μελών που εξεπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, υποχρεωμένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εντός 15 ημερών να προσκαλέσει αυτήν από της επιδόσεως της αιτήσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται κάθε χρόνο τους μήνες Σεπτέμβριο — Νοέμβριο με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε αυτήν μπαίνουν για έγκριση :

α) Ο Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

β) O οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και o προϋπολογισμός του τρέχοντος.

γ) Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

δ) Κάθε άλλο θέμα εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης που υποβάλλονται από την διοίκηση ή από μέλος και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

 • Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση από το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Tο Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να προσθέσει και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη που όμως δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των άλλων θεμάτων, εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευ-ση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση Τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α K στην περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών του που εμπόδισαν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
 • Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου. Μπορεί όμως να γίνει και σε άλλο Δήμο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 • Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ΑΚ. η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκεται τουλάχιστον το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Επιπλέον εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συγκαλείται νέα Συνέλευση μέσα σε δύο μέχρι δεκαπέντε μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο μέχρι δεκαπέντε μέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης.
 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αφού διαπιστωθεί απαρτία o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Αμέσως εκλέγονται o Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και o Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την οποιαδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων καταγράφοντας αυτές σε πρακτικά τα οποία παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 • Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής ψήφο εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και προσωπικά θέματα παίρνονται με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με σχετική Πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

 • Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του 1/4 των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 • Απόφαση της Συνελεύσεως μπορεί να ακυρωθεί εάν στην Συνέλευση παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Στο Τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο Σωματείου δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

2) Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη των αρχαιρεσιών, φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος, τον επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων και εποπτεύει δε κατά την διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 • Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και o αριθμός των αντιπροσώπων καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που έλαβαν την σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Η Ένωση υποχρεούται όπως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα χορηγήσει στα μέλη της δελτίο μέλους στο οποίο θα υπάρχει η φωτογραφία του μέλους, o αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση της επαγγελματικής του εγκατάστασης, η σφραγίδα της ένωσης και η υπογραφή του Προέδρου.

Το παρόν δελτίο δύναται να αντικατασταθεί ύστερα από απώλειά του ή καταστροφή του ή ύστερα από αίτηση του μέλος. Αφαιρείται από το μέλος που διαγράφεται.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

 • Η ψηφοφορία γίνεται Πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητος ή αλλού δημοσίου εγγράφου και εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται η ημερομηνία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε καθώς  η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του. Το γνήσιο των εγγραφών αυτών βεβαιώνει o δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και την σφραγίδα της οργάνωσης.
 • Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, ως και απόσπασμα πρακτικών για την κατά του άρθρου 10 παράγραφος 2β του Ν. 1264/82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίδονται την επόμενη μέρα μετά το τέλος της εκλογής στην Γραμματεία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1) Όσα από τα μέλη θέλουν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

 • Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητος του υποψηφίου, το όργανο του Σωματείου για το οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί.
 • Η Εφορευτική Επιτροπή κάνει γνωστούς τους υποψηφίους με πρακτικό ανακήρυξης που το τοιχοκολλάει στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε 3 χρόνια.

2) Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τον αριθμό των θέσεων του αντίστοιχου οργάνου, αν δε είναι περισσότεροι το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο

3) Στο Πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, η επωνυμία του Σωματείου, η σφραγίδα και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του σωματείου. Καταχωρούνται πρώτα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική επιτροπή.

4) Τα έξοδα της Εφορευτικής Επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών.
 • Αν κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί θέση μέλους του λόγω διαγραφής ή παραιτήσεως τότε αυτή η θέση συμπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος. Η αναπλήρωση γίνεται πάντα με την σειρά επιτυχίας του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων τίθεται κλήρος για την σειρά της κατατάξεως τους. Σε περίπτωση που κενωθούν τρεις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, με εκλογή ίσου αριθμού τακτικών μελών και αναπληρωματικών.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έξι συνεδριάσεις ανεξαρτήτως σειράς θεωρείται ότι παραιτήθηκε, εκπίπτει από το αξίωμα του και αναπληρώνεται με τα όσα ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.
 • Τα αξιώματα των οργάνων του Σωματείου είναι άμισθα. Τα έξοδα που καταβάλλουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου μας.
 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί τρία χρόνια. Αρχίζει από την ημέρα Που συγκροτείται σε σώμα και λήγει με την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα πρέπει γίνεται μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν την θητεία των μελών που αναπληρώνουν.
 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

 • Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Αν o συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς αδρανήσει τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη o δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης.
 • Σε μυστική ψηφοφορία εκλέγεται o Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος, o

Γενικός Γραμματέας, o Ταμίας και o Υπεύθυνος Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – εκδηλώσεων.

 • Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών την σφραγίδα του Συλλόγου, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και γενικά καθετί που ανήκει στο Σωματείο με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη και παρίσταται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας υπέρ ισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ενεργεί για όλα τα ζητήματα και μαζί με το Γενικό Γραμματέα ενεργούν για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει την Διοικητική Λογοδοσία μαζί με το Γενικό Γραμματέα και την ταμειακή με τον Ταμία και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστικές ή άλλου είδους πράξεις από πληρεξούσιο.
 • Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από το Σωματείο υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου διοικεί αυτό και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του και την πιστή τήρηση και εκτέλεση των διατάξεων του καταστατικού κα των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο :

α) Παρακολουθεί και συντονίζει την δράση των μελών του Σωματείου Πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

β) Αποφασίζει την διάθεση των χώρων και των προσόδων του Σωματείου για την πραγμάτωση των σκοπών του

γ) Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων για τα μέλη του Σωματείου

δ) Ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου για την πορεία και την εξέλιξη των οικονομικών και επαγγελματικών θεμάτων του Κλάδου και των φοροτεχνικών εν γένει

ε) Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία θεωρημένα και αριθμημένα από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Λάρισας.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει προς έγκριση στην γενική Συνέλευση τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδιον των δύο επόμενων ημερολογιακών χρόνων.

7)Το Διοικητικό Συμβούλιο συντονίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις  του Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις των κεντρικών Οργάνων.

8)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει Πάντα γνώμονα της πολιτικής  του την αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου με μεθόδους και τρόπους αγωνιστικούς και με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά Κάθε μήνα έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ή του Γεν. Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και o Τόπος συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα στις πιο κάτω περιπτώσεις :

α) Όταν o Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης

β) Όταν ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτηση που αναφέρει και τα                  υπό συζήτηση θέματα.

 • Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει o Πρόεδρος ή o νόμιμος αναπληρωτής του.
 • οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις παρά τις γραπτές προσκλήσεις του Γενικού Γραμματέα θα δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο να αντικαταστήσει τούτον από τον πρώτο επιλαχόντα και τούτο προς χάρη της εύρυθμης λειτουργίας του Σωματείου. Επίσης αντικαθίσταται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν υποβάλλει παραίτηση ή για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα μέλους.
 • Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών.
 • οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα προσωπικά και κατά τρόπο αλληλέγγυο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 • Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο μπροστά σε κάθε Δικαστήριο ή Αρχή και όλες τις σχέσεις και διαφορές.
 • Συγκαλεί και προεδρεύει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις.
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα έγγραφα με διαχειριστικό περιεχόμενο που υπογράφονται και από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε έγγραφο του Σωματείου που υποβάλλεται προς οποιαδήποτε αρχή επίσημο, εφόσον δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προέδρου, ενός των Αντιπροέδρων και του γενικού Γραμματέα, είναι άκυρο, δεν αναγνωρίζεται και εμπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, έστω και εάν φέρει την σφραγίδα αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Τράπεζα στην οποία θα κατατίθενται ποσά ανωτέρω των 50.000 δρχ. σε βιβλιάριο το οποίο θα φέρει τα ονόματα του Προέδρου, του Ταμία και του Γεν. Γραμματέα. Εκπροσωπεί ως ολομέλεια τον όλο οργανισμό ενώπιον κάθε αρχής της χώρας, προκειμένου να προασπίσει και διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του.

 • Φροντίζει για την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε είδους υποχρεώσεις του Σωματείου.
 • Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία επιδίδει εντολές προς

τον ταμία για είσπραξη ή πληρωμή, συντάσσει δε σε συνεργασία με τον Ταμία τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τους θέτει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα γενικά του καθήκοντα και δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα σχετικά θέματα και επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών αυτού καθώς και των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλυόμενο δεδικαιολογημένα αναπληρώνει ο ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 • Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό ταμειακό έγγραφο.
 • Καταρτίζει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό.
 • Εκτελεί την λογιστική και ταμειακή υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με αντίστοιχα γραμμάτια και εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.
 • Κρατάει τα μετρητά του Ταμείου, τα χρηματόγραφα, τα αποδεικτικά των εισπράξεων και καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ή στο ταμιευτήριο, κάθε ποσό που ξεπερνάει τις

50.000 δρχ. Το ποσό των μετρητών που κρατάει ο Ταμίας μπορεί να αυξομειωθεί έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Αποσύρει από τις καταθέσεις κάθε χρηματικό ποσό ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.
 • Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στην διαχείριση του.
 • Είναι υπεύθυνος για κάθε σχετικό με την αρμοδιότητα του έγγραφο και

επιμελείται την φύλαξη κάθε εγγράφου δικαιολογητικού.

Δεν δύναται να έχει στο ταμείο του ποσό μεγαλύτερο των 50.000 δρχ. , το επιπλέον οφείλει να καταθέσει σε Τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Ο Ταμίας έχει υποχρέωση κάθε χρόνο από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει τον ισολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και υποβάλλει αυτούς (ισολογισμό – προϋπολογισμό) στο Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια Γενική Συνέλευση προς έγκριση, η οποία συγκαλείται τακτικώς μέσα στο πρώτο τρίμηνο από της λήξης του οικονομικού έτους.

10) Ο Ταμίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα αποζημιώσεως παραστάσεως του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία κωλυόμενο δικαιολογημένα αναπληρώνει o Έφορος

11) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγηθούν έξοδα κινήσεως εφόσον ασχοληθούν για υποθέσεις του Σωματείου, με εισήγηση του Προέδρου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος δε αυτό, καθορίζεται με τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

ΑΡΘΡΟ 30ο  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Ο Έφορος δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για κάθε δημόσια εκδήλωση του Σωματείου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 • Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη του Σωματείου στον ημερήσιο Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης και για την αποστολή τηλεγραφημάτων προς τους αρμόδιους φορείς.
 • Έχει την αρμοδιότητα, για την καλή οργάνωση και την πετυχημένη εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 • Η Οικονομική Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ανήκει στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
 • Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Σωματείου από την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά.
 • Η θητεία της εξελεγκτικής επιτροπής συμπίπτει απόλυτα με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα μέσα στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται και το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει τον Πρόεδρο της.

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση εκ των μελών της ανά διετία και προεδρευομένη υπό του λαβόντος τις περισσότερες ψήφους ή εν ισοψηφία υπό του δια κλήρου αναδεικνυόμενου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προς άσκηση των καθηκόντων της έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση πάντων των επί οικονομικής καταστάσεως του Σωματείου στοιχείων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία εντός δεκαπέντε ημερών από της σχετικής αιτήσεως της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλει κατ’ έτος στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος διαχειρίσεως της περιουσίας του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται εγκύρως να αποφασίσει για το ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία δε αυτών είναι τρία (3) έτη.

Εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας βάσει ψηφοδελτίου επί του οποίου αναγράφονται τρεις τουλάχιστον υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκ των οποίων και κατά σειρά προτεραιότητας εκλέγεται o Πρόεδρος αυτών. Οι υπόλοιποι ως τα δυο μέλη αυτής και οι επόμενοι ως αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται σε έλεγχο του ταμείου ανά εξάμηνο και εκτάκτως όποτε υπάρχει αποχρών λόγος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΆΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

 • Η τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου αποφασίζονται μόνο από την Γενική Συνέλευση.
 • Για την λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου, απαιτείται στην Γενική Συνέλευση η παρουσία του μισού τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.
 • Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για την διάλυση του Σωματείου θα αποφασίσει και για την διάθεση της περιουσίας. Το Σωματείο αφού διαλυθεί Τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υφίσταται μόνο για τον σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης Κάθε έγγραφο του Σωματείου φέρει υποχρεωτικά ότι αυτό τελεί υπό εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε τρεις τον αριθμό εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία προβαίνοντας στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου. Μετά την διάλυση του η τυχόν περιουσία του θα περιέλθει στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας.
 

ΑΡΘΡΟ 33ο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος τις σχετικές διατάξεις του Α. K. και των σχετικών Νόμων.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τα παραπάνω τριάντα τρία (33) άρθρα και το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από την ειδικά ΥΠ το σκοπό αυτό συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 70 – 3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ

Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.

Παπαναστασίου 70 - 3ος Όροφος

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ - Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.